picture

Novosti

Dr Timotijević u posjeti Zavodu (14.10.2011.)

picture 14.10.2011. godine u posjeti našem odjeljenju boravio je prim. dr Slađan Timotijević, načelnik Odjeljenja za ortopediju KC Bežanijska kosa, Beograd. Tom prilikom dr Timotijević je upoznat sa radom našeg odjeljenja, kao i sa istorijom naše ustanove. U toku boravka dr Timotijević je učestvovao u operativnim zahvatima koji su bili na programu, i na taj način se upoznao sa ortopedskom problematikom iz naše svakodnevne prakse.

Naši ljekari na II kongresu STA u Nišu 2011 (06-08.10.2011.)

picture Od 06.10-08.10.2011 godine u Nišu je održan II kongres STA. Naše Odjeljenje su predstavljali prim. dr Slavko Manojlović, specijalista ortopedije sa traumatologijom, načelnik Odjeljenja, dr Siniša Bijeljac, specijalista ortopedije sa traumatologijom i dr Bojan Kuzmanović, ljekar na specijalizaciji. Tom prilikom su predstavili četiri rada: Periprostetični prelomi femura nakon implantacije TPK, Hirurško liječenje pseudoartroza tibije udružene sa gonartrozama, Hirurško liječenje preloma proksimalnog i distalnog humerusa i Artroskopsko šivanje meniskusa tehnikom „spolja prema unutra“.

Drugi balkanski kongres artroskopije, sportske traumatologije i hirurgije koljena (29.09.2011-01.10.2011.)

picture Naši ljekari dr Jovičić i dr Cvijić su aktivno učestvovali u radu Kongresa, koji se održao od 29.09. do 01.10.2011. godine u Ohridu (Makedonija), sa oralnom prezentacijom na temu „Total knee replacement - controversies, dilemmas and attitudes“. Osim aktivnog učešća, prisustvo na Kongresu je iskorišteno za učvršćivanje starih i uspostavljanje novih kontakata sa kolegama iz struke u svrhu unapređenja međusobne saradnje.

Dr Đorđević u posjeti Zavodu (16.09.2011.)

16. septembra 2011. godine na našem odjeljenju je boravio dr A.Đorđević sa IOHB „Banjica“. Inače, dr. Đorđević je specijalista ortoped, jedan od vodećih i najpriznatijih stručnjaka iz oblasti tumora koštano-mišićnog sistema u ovom djelu Evrope. Tom prilikom, dr Đorđević je uz asistenciju naših ljekara obavio dva operativna zahvata, kao i veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda. Posjeta je iskorištena kako za praktičnu, tako i za teoretsku edukaciju kroz prikaz većeg broja slučajeva pacijenata sa problematikom iz oblasti ortopedske onkologije.

Naši ljekari u Mostaru (09-10.09.2011.)

picture U organizaciji Ortopedske kliknike Sveučilišne bolnice u Mostaru i Liječničke komore Hercegovačko-neretvanske županije, 09. i 10.09. 2011. u Mostaru je održan simpozijum sa temom “Nove mogućnosti u liječenju zdrave i biološki oslabljene kosti u djece i adolescenata”. Našu ustanovu na simpozijumu su predstavljali: prim dr S.Manojlović, spec. ortopedije i traumatologije, načelnik Ortopedskog odjeljenja, P.Cvijić, dr med na specijalizaciji ortopedije, B.Kuzmanović, dr med na specijalizaciji ortopedije i B.Miholjčić, dr med, ljekar pripravnik. Ovom prilikom osim prisustva stručnom dijelu u kojem je obrađivana zanimljiva tematika, uspostavljeni su kontakti sa kolegama ortopedima iz cijelog regiona, što predstavlja temelj za buduću saradnju.

Naši ljekari na IV artroskopskom festivalu u Portorožu (07-10.09.2011.)

picture Naši ljekari, dr Bijeljac i dr Jovičić, su aktivno učestvovali na IV artroskopskom festivalu sa međunarodnim učešćem, koji se održao od 07. do 10. septembra 2011. u Portorožu, u Sloveniji.
Festival je održan pod pokroviteljstvom Ortopedske bolnice Valdoltra, Opšte bolnice Novo Mesto, ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy) i ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedics Sports Medicine). Program je obuhvatao teorijsku nastavu i praktičan rad iz domena artroskopske hirurgije.

Prof dr Z.Vukašinović u posjeti Zavodu (22-23.08.2011.)

picture Prof. dr Z.Vukašinović, vodeći stručnjak iz oblasti dječije ortopedije na našim prostorima, 22. i 23.08.2011. godine boravio je u radnoj posjeti Zavodu. Inače, naša ustanova ima dugogodišnju saradnju sa prof dr. Vukašinovićem u smislu teoretske i praktične edukacije naših ljekara. Kao i svaki put prilikom dolaska, profesorje obavio veliki broj konzilijarnih pregleda, kao i dva operativna zahvata uz asistenciju naših ljekara.

Prof dr Bojan Radojević u posjeti Zavodu (02.08.2011.)

picture Prof dr B.Radojević je boravio u našoj ustanovi 02.08.2011. godine. Prof. dr Radojević je istaknuti stručnjak iz ortopedske hirurgije sa brojnim međunarodnim priznanjima za svoj rad. Inače, dr Radojević je jedan od pionira i nosilaca razvoja artroplastične hirurgije na našim prostorima, a ujedno on je i učitelj većini sadašnjih ortopeda koji se bave artroplastičnom hirurgijom. U toku posjete, uz asistenciju naših hirurga na čelu sa prim. dr S.Manojlovićem, načelnikom Odjeljenja za ortopedsku hirurgiju ZOFMR „Dr M.Zotović“, prof. dr Radojević je obavio dva složena operativna zahvata - revizije totalne endoproteze kuka, koje su nastale usljed razlabavljenja ugrađenih komponenti. Osim toga, prof.dr Radojević je upoznat sa radom našeg odjeljenja, dosadašnjim dostignućima, kao i planovima za daljnji razvoj.

Biomet-ov istraživački tim u posjeti Zavodu (12-13.07.2011.)

12. i 13. jula 2011. godine u posjeti ZOFMR „Dr M.Zotović“ boravili su predstavnici BIOMET istarživačkog tima: Doug McGurthy, direktor za istraživačke operacije, i Lisa Gembarski, monitor za istraživanja.
Razlog za posjetu je BIOMET studija, „Potpuna zamjena kuka-veliki promjer, keramika na metal i metal na metal. Komparativno istraživanje“, koja se implementira na Ortopedskom odjelu ZOFMR „Dr M.Zotović“. Tom prilikom su gosti pregledali dokumentaciju pacijenata do sada uključenih u studiju, a g-din McGurthy je bio prisutan i u op sali u toku operativnih intervencija. I g-đa Gembarski, i g-din McGurthy su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom u implementaciji studije. Ovom prilikom, gosti su upoznati sa istorijom Zavoda, samim tim i ortopedskog odjeljenja, kao i planovima za budućnost, uz obostrano iskazanu želju za daljnjom saradnjom na nekim budućim projektima od obostranog interesa.

U Zavodu “Zotović” počelo kliničko ispitivanje pod pokroviteljstvom kompanije Biomet (18.04.2011.)

picture U našoj ustanovi počelo je provođenje multicentrične, prospektivne, randomizirane kontrolne studije u kojoj se porede dvije zglobne nosive površine, keramika na metal i metal na metal, pri upotrebi femoralnih glava velikog promjera, kako se koriste u primarnoj bescementnoj artroplastici kuka.
Sponzor kliničkog ispitivanja je kompanija Biomet, a glavni istraživač Prim. dr Slavko Manojlović. Prvi pacijent koji je uključen u studiju je operisan 18.04.2011. u prisustvu gospodina Bena Litvuda, marketing direktora BiometEurope. U studiji će učestvovati 300 pacijenata, od toga 50 u Zavodu “Zotović”. Provođenje studije je odobreno od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Primarni cilj istraživanja je da se pokaže nepodređenost zgloba keramika na metal pri upotrebi proteze sa zglobnim površinama velikog pormjera (38-60 mm sa uvećanjem 2 mm) u poređenju sa zglobom metal na metal pri korištenju iste acetabularne kape. Pacijenti će biti evaluirani po protokolu kliničkog ispitivanja tokom 10 godina, koliko traje praćenje.

Dr Čedo Vučković u radnoj posjeti našem odjeljenju (15.04.2011.)

picture Na našem odjeljenju je, 15.04.2011. godine, po drugi put, u radnoj posjeti boravio prim. dr Čedo Vučković, dr. sc. med, šef odjeljenja za mikrohirurgiju šake Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije. Prim. dr Č. Vučković je eminentni i priznati stručnjak iz oblasti hirurgije šake.
Tom prilikom dr Vučković je uz asistenciju naših ljekara obavio dva operativna zahvata i veći broj konzilijarno kontrolnih pregleda. Kao što je bio slučaj i prilikom prve posjete, i ovaj put je dr Vučković na egzaktan način upoznao naše ljekare sa problematikom sa kojom se susreće u svakodnevnoj praksi.
Prilikom prve posjete (28.01.2011.) dr Č. Vučković je održao predavanje na temu “Mogućnosti lječenja perifernih paralitičkih lezija transpozicijom tetiva”. Predavanju, koje bodovano od strane Komore doktora medicine u sklopu kontinuirane medicinske edukacije, prisustvovao je veliki broj ljekara iz naše ustanove kao i ljekari iz drugih zdravstvenih ustanova koji se bave ortopedskom hirurgijom i srodnim granama medicine.

Dr Aleksandar Đorđević u radnoj posjeti našem odjeljenju (25.03.2011.)

25. marta 2011.god na našem odjeljenju je boravio dr A.Đorđević sa IOHB „Banjica“. Inače, dr. Đorđević je specijalista ortoped –onkolog, jedan od vodećih i najpriznatijih stručnjaka iz ove oblasti ortopedije u ovom djelu Evrope. Tom prilikom, dr Đorđević je uz asistenciju naših ljekara obavio jedan operativni zahvat, kao i veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda. Posjeta je iskorištena kako za praktičnu tako i za teoretsku edukaciju kroz prikaz većeg broja slučajeva pacijenata sa problematikom iz oblasti ortopedske onkologije.

Gospodin Tomas J. Gleason iz kompanije BIOMET u posjeti Zavodu “Zotovic” (01.03.2011.)

picture U Zavodu je 28.02.2011. i 01.03.2011. godine boravio gospodin Tomas J. Gleason, međunarodni direktor prodaje kompanije Biomet Europe. Biomet je jedna od vodećih svjetskih kompanija koja se bavi proizvodnjom vještačkih implantata kao i opreme i instrumentarija za ortopeske operacija. Ovom prilikom je gospodin Gleason izvršio predstavljanje ultrazvučnog aparata za odstranjivanje koštanog cementa. Taj aparat ima svoju primjenu u revizionim intervencijama ranije urađenih aloartroplstičnih operacija zglobova, u slučajevima u kojima je došlo do razlabavljena komponenti implantata, pa ih je potrebno odsraniti. Nakon teoretskog upoznavanja i praktične primjene ovoga aparata na arteficijalnom uzorku, naš hirurški tim na čelu sa načelnikom odjeljenja prim. dr S. Manojlovićem i uz prisustvo gospodina Gleasona, obavio je četiri reviziona operativna zahvata uz korištenje ovoga aparata. Tom prilikom su naši hirurzi upoznati sa mogućnostima praktične primjene perezentovanog ultrazvučnog aparata.

Prof dr Zoran Vukašinović u radnoj posjeti Zavodu “Zotović” (25.02.2011.)

picture U sklopu kontinuirane saradnje koju naša ustanova ima sa IOHB Banjica 25.02.2011 u našem zavodu boravili su prof dr Z.Vukašinović, načelnik Dječijeg odjeljenja IOHB Banjica i šef katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta u BG, i mr sci dr Z. Spasovski, odjeljenski ljekar u IOHB Banjica. Tom prilikom su uz asistenciju naših mladih ljekara specijalizanata obavljena tri operativna zahvata. Prof dr Z. Vukašinović je obavio veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda. Kao i svaki put do sada, boravak prof dr Z.Vukašinovića je iskorišten kako za praktičnu, tako i teoretsku edukaciju naših mladih ljekara.

Prof dr Goran Čobeljić u posjeti Zavodu “Zotović” (22.01.2011.)

picture U sklopu saradnje koju naša ustanova i odjeljenje ima sa IOHB „Banjica“ (Beograd), na našem odjeljenju je boravio prof.dr. Goran Čobeljić, specijalista ortoped, i stručnjak za hirurško liječenje pacijenata oboljelih od cerebralne paralize. Tom prilikom je obavljeno desetak pregleda i jedan operativni zahvat, uz asistenciju naših ljekara. Boravak je , pored mediciniske edukacije naših ljekara, iskorišten za daljnje jačanje veza i učvršćivanje saradnje koju naša ustanova ima sa IOHB „Banjica“ (Beograd).

Naši ortopedi na godišnjem skupu „Current Concepts in Joint Replacement“ u Orlandu (08-11.12.2010.)

picture Od 8-11. decembra 2010.godine u Orlandu, Florida, održan je 27. godišnji sastanak najeminentnijih ortopedskih hirurga koji se bave artroplatikom (zamjenom) zgloboba kuka i koljena-„Current Concepts in Joint Replacement“.
Sastanku su prisustvovali i Prim.dr Slavko Manojlović i mr sc.med. Željko Jovičić iz našeg Zavoda. Raspravljalo se o primarnoj i revizionoj rekonstrukciji kuka i koljena. Evaluirani su dosadašnji rezultati i prezentovana najnovija dostignuća u kliničkoj praksi. Na ovakvim sastancima se „probijaju“dosadašnje granice i usvajaju novi stavovi po svim značajnim pitanjima, kao što su: hirurški pristupi, novi materijali, dizajn, fiksacija, koštani deficit, nestabilnost, trauma i infekcija. Diskutovalo se o kliničkoj primjenei tehnika fiksacije: Cement, hidroksiapatit, „porous koating“, „press fit“, graftovi i „porous metal“tehnologije. Naročito su bile atraktivne rasprave o kontraverznim temama, tzv.“Orthopaedic Crossfire“, gdje se argumentima „pro et contra“ sučeljavaju pobornici dvaju suprotstavljenih koncepcija.
Prisustvo na ovom sastanku je veliko priznanje i privilegija za svakog ortopeda u svijetu, pa tako i za nas. To je takođe i prilika za ocjenu našeg nivoa i mjesta na svjetskoj mapi, što se tiče artroplastike kuka i koljena. Saznanja i zaključke sa ovog sastanka ćemo prenijeti kolegama u Republici Srpskoj i regionu, putem direktnih kontakata i naučno-istraživačkih radova.



Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627